TitBut


Notifications
Clear all

Mazi Anokhi Katha

 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Namaskar IWS mitrano. mi kedar. hi mazi tisri katha. mala mahit aahe ki ya purvichya mazya kathet vishesh ase kahi navte. ya kathet te aahe. hi katha kadchit tumhala aavadnar nahi. thodi mothi pan aahe. ya prakarchya katha ya site var ya aadhi baryach lihilya aahet pan marathit hi pahilich katha asel. yat navin kay te tumhala sampurna katha vachlyavar samjel. magchya kathe pramane hi katha pan mazya aatyachi aahe ani mi 6-7 varshacha astana kharokhar ghadlelya aahet. aaj mi 25 varshacha aahe.

tumhi mazya aadhichya kathanvarun aatyala olkhat asalch pan navin vachakan sathi parat olakh karun deto. mazya ya chulat aatyache vay tyaveli 30te35 darmyan asel. unchula 5′7. ekdam sudaul, ghatdar ani bharlela sharir. varna gavaal. balls khajurahonchya murtinsarkhe ubharlele, sharirala shobhun distil ase. dat mothe kes. disayala thik. tila ek mulgipan hoti ji shaharat shikat ase ani tithech rahat ase. ticha navra mhanje maze kaka baryach varshapurvi varle hote. ti chota motha kaam vyavsay vaigare karat ase. aai mhanayachi ki ti khup shrimant aahe pan dakhavat nahi. aamchyakade tiche jasta yene jane nase. nehmi may mahinyacha suttit pappa mala tichakade pathavat asat. ti ticya mhatarya sasu barobar rahat ase.

tya veli mazya aajobani shaharapasun thoda baher eka colonit ek chota bungala vikat ghetla hota. tyachi dekhbhal aatyane karavi ani tithech rahave ase tyani tharavle. mala pan navin bungala pahata yava mhanun pappani mala tichyakade pochavle. mi tithe pochlyavar mala jara bare vatle. tya colonit tashi samsum ase. masta mothi zade saglikade shanta pakshache avaj vaigare vatavaran hote. colonit etarhi lahan mothe bungale hote pan bahutek bandh hote. mi tithe aamcha navin bngala pahila, to kahi motha vaigare asa navta. tasa lahanch hota. te ek bungala type donmajli ghar hote. changale majbut vatat hote.

mi aatyala pahile tar ti pappa gelyavar parat saafsafaichya kamala lagli hoti. aajila sarvat varchya majlyavar rahanyachi soy keli hoti. mi va aatya pahilya majlyavar rahnar hoto. te ghar 5-10 varshapasun bandh vatat hote. aatya barobar tila madat karayala tya bungalya chi aadhichi mhatari molkarin aali hoti. ticha naav kakubai hota.(atyach naav vasanti hota sangayala visarlo!) tya doghi don divas te ghar zadun pusun saaf karat hotya. aatya kaam kartana blouse ani parkar madhe ase. ti asli kaame kartana sadi nesat nase. tichya hirvya rangachya blouse madhun black colour cha bra spashta disat hota. pan mala kahi tyache vatat navate ani lahan aslyane dokyat naste vichar pan navte. dusrya divhi tya doghini sarva saman jagchya jagi lavle ani jeun zalyavar bungalya mage padvi sarkhi jaga hoti tithe chatai takun baslya hotya.

aaji kholi baher jasta padat nase tiche bathroom vaigare pan tichyach majlyavar hote. mala te ghar jasta aavadla nahi. te aatun khup kondat vatat hota. ground la kitchen, hall ani bathroom toilet. pahiya va dusrya majlya var don kholya ase te ghar hote. pan tyachi rachna aatun gichmidichi hoti. aatil passage lahan hote. khidkyapan thodya vartich vatat hotya. tyan bunglyachya charhi bajuna uncha compoundwall ani mothi zade aslyane dupari pan ujed phar kami yaycha. baryach divas to bandh aslyane vichitra vaas yet hota. baaki pani vij sagla hota. mage chota aangan pan hota.

tya doghi gappa marat baslya hotya. aatya kachya sarkhi blouse parkar madhech hoti tine sadi nesli navti. kakubai aatyala sangat hoti ki gate nit bandh karat ja kalji karnya sarkha kahi nahi. main roadla chalat gelyavar sahaj punyat jayala gadi milel vaigare. mag kakubai tila papad ani lonchitayar karun viknyach kahi sangat hoti. tya gappani mi kantalalo. parat punyat ghari javasa vatla. pan madhet kakubaine ek veglach vishay kadhala. kakubai: ha bungala tumhi vikat ghenya purvi ethe khup pasewale lok rahayche. aatya: kon kon hote? kakubai: ek mhatari tichi molkarin mulga ani sun. mi choti moti kaam karayache. aatya: bara mag?

kakubai: ata mi tala sangte te nit aaik. ya bunglyat bhuta aahet mhantat. aatya: kay? che mi nahi manat. kakubai: hoy, tya mharicha navrayane he ghar bandhala to melyavar he sarvajan ithe rahat hote. ti mhatari ani tichi molkarin chetuk vaigare karayachi ani tyat sunela pan samil vayala sangayachi. to mulga nantar mhatarila estetisathi khup tras dyayala laagla. ani ek divas mhatari ani molkarin gharatunch gayab zale. nantar baryach divsani tichya sunela tya mhatarichi chetkin zaleli disli. tevapasun he ghar 10 varsha bandh hota. ani tyani aata tumhala vikla. aatya: pan ti mhatari asa kay karayachi? kakubai: kay mahit? pan tichi sun mhanayachi ki ti khup vikshipta hoti. tila bayka aavdayachya. tichi molkarin pan tashich hoti. kasle naste chetuk prayog tya doghi tichyavar karayala jayachya. pan karun det nase. ani ho, ya gharachya charhi bajuna ek mantra purun thevla aahe. ti aat yeu shaknar nahi.

aatya: pan chetkini vaigare goshtit astat kharya navet. kakubai: mi donda bungla band astana ithe yeun gele hote. mantrik pan hota. tyaveli ti chetkin gharachya talgharatun palun geli. aamhi swata pahila aahe tila. aatya:aho gharat divsa pan itka kalokh asto tumhala bhas zala asel. kakubai: nahi, ani mi udyapasun nahiye teva porala sambhal ani nustya parkar polkyavar(blouse) firraycha bandh kar. mantrik mhana hota ki ti tarun baykana asa firtana pahun chetuk karayala yeil. mantra vaigre aahech pan kashala sankat bolva. aatya: mala tumhi talghar dakhva. kakubai tayar navti pan aatyane hatta kelyaver tayar zali.”adhi sadi nesun ye mag jauya” ti bolali.

mi sarva aikat hoto. mala hodi bhiti vatayala lagli hoti karan mi fakta 6-7 varshacha hoto. mag tya doghi kichen madhe gelya. tithe kopryat ek darvaja hota. tyacha kulup kakubaine ughadla ani tya doghi aat gelya. mi pan hoto barobar. payrya uncha ani chotya hotya mhanun sambhalun utrava lagat hota. jina toda khali gela ani katkonat ujvikade valala. aami khali pochlo. talgharat jayacha jina ekaveli ek manus jau shakel etkach hota. talghar tase mokle vatat hote. tithe bhinti madhech kapata sarkhe khan hote. aat fakta ek nightlamp sarkha manda ujedacha diva hota. aatyakade battery hoti. tyane ti ikde tikde baghat hoti. tya talgharachya kopryat ek chota jemtem pavne 3by3 lambi rundichya chota lakdi darvaja hota.

aatya: he kay aahe? kakubai: mahit nahi. pan tu ughadu nako. tari pan aatyane te ughadlech ani aat torch marla. ti ek bhurari vat vatat hoti atyane te dar banda kela. tichya laksha bhintitlya khanakade gela. tetine ughadle. kakubai pan baghu lagli. aatya: aare ithe tar blouse thevlele distayet. kiti lahan vatayet. kakubai: aga cholya aahet tya. blouse peksha thodya lahan ani tang astat pan he tar bhalch kahitari vatay. tya mhatarichi molkarin aslach kahitari shivaychi ani sunela ghalayala sangayachi. ti sun kay asle blouse,cholya ghalnar hoti? aatya: pan gharat vaprayala chan aahet. kamo kapdat shivlelya distat. tashi kakubai vaitagli ani bolali “thev te ani varti chal”. aamhi varti aalo aatyne parat tya talgharachya darvajala kulup lavla. aatya jari nehmichya kapdyat hoti tari ticha madak anga tyatun janvat hota.

Quote
Posted : 17/03/2011 2:34 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Nantar aamhi talgharatun varti aalo. Varti aalyavar pan tya doghinchya kantalvanya gappa suru zalya. Kakubai aatyala sangat hoti ki tu phavlya velat papad ani lonchi banvat ja. Mi aata udyapasun nahiye aathavdyachya shevti yet jaain. Tu aathavdabhar sarv tayar karun thev mi yeun ghet jaain shaharat mazya olkhicha ek bai aahe ti asla gharguti saman vikte. Ani ho aanganat aaushadhi zadanchi pana ani zalach tar kahi jadibuti milali tar bagh. He sarva vikun aathavdyala barich kamai hoil”. Aatya ho mhanali. Kakubaine mag aatyala kaslyasha jadibutinchi naav sangitli. Aatyala pan tya mahit hotya.

Sarva tharlyavar aatya kamala laagli. Pahilya maalachi khep pathvayala. Kakubainepan tila madat keli. Mi tyanchya javal pas firat hoto. Mi tyanchya tya chetkinichya gappa aaiklya hotya. Mala ek sarkha vatat hota ki chetkini tar lahan mulana palavtat ani bali vaigare det astil. Tyana mansache kalij pan aavadta. Pan ya kaslya chetkini aahet jya baykana tras detat? Ani mala aatyacha pan samjat navta ki itka paisa astana ti ha sidebusiness ka suru kartey? Ti paise asun garibasarkhi rahat hoti to bhag vegla. Pan mhanunch kakubaine sangitla asel. Tya doghi parat to vishay kadhtat ka te mi pahat hoto. Pan nahi.

Dusrya divshi aathavdyacha shevat hota mhanun kakubai shaharat nighali. Kakubai: baray mi nighate, shaharat mazi putani rahate. Aatyane tevdhyat tila vicharle: kakubai, aaplya aanganachya mage kay aahe ho?, mhanje konacha bungala aahe? Kakubai: tithe koni mhatara padri rahto. Ata aaheki nahi mahit nahi, tyachya gharakade jayala colonichya rastyane gelis tar ha valsa padel. Bar chal nighte mi”. Bolun kakubai geli.ti gelyavar aatyala jara bara vatlya sarkha vatla. Karan ti tila eksarkha he nako karu, tithe nako jau sangat hoti. Aata aatyakade gharchi kaama zalyavar dupari tasa moklavel asayacha. Tithe tv navta. Tya parisarat aani gharat pan ek bhayan shantata ase. Ti ghalvayala aaji tichya kholit halu avajat radio lavat ase. Mala vatat hota ki kakubai asti tar bara zala asta. Tasa kahi probelm navta. Ti sunsan coloni shaharachya thodi baher asli tari main roadla alyavar sahaj sharat jata yet hota.

Aatya kade aata duparcha kahich kaam nase. Ti pustaka vachat basleli ase. Don mahinyach saaman pan aadhich aanun thevlya mule shaharat parat janyacha yog navta. Kakubaine aamhala tichi ek bakri ani dontin kombadya dilya hotya. Tya mage anganat asayachya. Mi bunglyachya pudhe kadhi mage asa khelat asayacho. Tar tya divshi dupari aatya ashich basli hoti. Madhech tila kay vatle kay mahit? Tine fridge varchi chavi ghetli aani talgharat utrun geli. Mi tila jatana pahila hota. Aatya tashi dhit hoti. Tine jatana darvaja bandh kela hota pan aatun kadi lavli navti. Mipan haluch ti kay karte te pahayala gelo. Jatana tine tourch ghetla hota. Khali gelyavar tine talgharatla nightlamp lavla. Tyachya aandhuk prakashat ti mala firtana disat hoti. Mi talgharachya jinyat bhintimage lapun pahat hoto. Tyacha jina khali jatana ujvikade katkonat valnara hota. Mhanun jinyat bhintimage lapta yet hota. Pan ekdam palayachi vel aali asti tar vande zali aste karan tyacya payrya chotya ani thodya uncha hota. Padayala zala astata.

Tine ekde tikde pahile aani tila tithe aslelya lakdi kapatamadhit kapdyanchi aathvan zali asavi. Tine te ughadle ani tyat aslele char pach blouse ti ghalun pahu laagli. Te ghaltana mi tila pahile nahi. Karan mi fakta 6-7 varshacha hoto mhanun he saral pahayachi himmat mazyat aajun navti ani kachit ticha jinyakade laksha pan gela asta. Ti kapatajaval astana pathmori hoti. Thodya velane mi pahile tar tine tyatla ek kala blouse ghatla hota. Talgharat jatana pan ti blouse ani parkar madhech hoti. Pan tine aadhi ghatlela blouse normal hota. Ani tyat tine bra pan ghatla hota.

Mi pahat hoto. To blouse nylan sarkhya taktakit kapdacha vatat hota. Kapad patal hote pan trasparent navte. Tya blouse cha aakar narmal bluose peksha barach lahan vatat hota. To backless hota. Tichya pathivar tyachya 1.5cm itka aadva bhag disat hota. Pan tohi normal blouse peksha barach varti vatat hota. Tyamulech tichya blouse cha aakar lahan aahe he samjat hota. To sleeveless vaigare navta. Pan tyache hhat kopra paryanta na thevta thode varti hote. Tine aadhichya blouse barobar bra pan kadhun thevla hota. Ti valali. Mi pahila tar to blouse ‘v’shapped deep lowcut hota. Mhanjech tichya balls chya varchya bhaga barobar balls madhil dari pan sampurna disat hoti. Normal blouse cha balls khali kahi bhaag asto pan yat tasa aajibat navta. Janu kahi blouse che cups tiche balls zaknyasathich banavlele aahet. Tyala fakta donch hooks hote. Karan jointla tevdhach bhaag urat hota.

Aatya ekdam hot disat hoti. Tichya pot ani path aata purvi peksha khup ughada zala hota. Tichi gol ani khol bembi disat hoti. Aaj tine jo parkar ghatla hota to unchila jara kami aslyane tene bembichya khali ghatla hota. Blouse jara tang hota. Tiche aadheche normal blouse jara sail ani churlele asat. Mhanunch yat ti mala hot vatli. Ya blouse madhe ticha sudaul ghatdar ani bharlela aanga ekdam mast disat hota. Path,pot,bembi,cleavage sarva kahi disat hota. Yat khas mhanje tiche uthun disnare khajuraho sarkhe balls. Bra shivaypan te ubharlele hote. Te sparshala rabri ball pramane asavet. Jar blouse kala nasta tar tiche manuke pan janavle aste. Aatya sudaul ghatdar hoti mhanje ti barik hoti kiva jara sthul hoti asa aajibat nave. Ticha sharir agdi barobar hota. Sudaul ghatdar ani bharlela. Ti gharatch kaam kartana ase kapde karat ase. Baher vyavastit kapdyat ase. Aani ho, tya blouse varti barik soneri thipkyancha design pan hota. Tyamule ho aankhinach madak disat hota.

Aatyane urlele 4-5blouse ghetle aani ti varti yayala nighali. Mi patkan sataklo. Tila mazya samor aslya kapdyat firayala kahich vatat nase. Karan mi lahan hoto. Mala pan tyaveli manat aaj jase sexy vichar aahet ase kahi navte. Naval ani thodi maja jarur vatat hoti. Karan mi asle kahi pahile navte. Ti baher aali teva mi kahi ahit nahi asech dakhvle va vicharle: kapde ka badalales? “asech, garam hot hota mhanun”. Ti mhanali aani barik sarik kaam karu laagli. Aajila pan sandhyakali kahi naval vatle nahi. Mi aatyacha kholit gelo teva mala tyach typeche etar blouse disle. Tyatle don aatishay smooth suti kapche hote. Tyancha ranga pivla,aakashi va pandhara hota urlela ek popti rangacha ani nylon sarkhya taktakit kapdacha hota. Aatya ne te aathavda bhar vaparle nahit. Madhun ti pahila kala blouse ghalat ase. Pan to astana bahul vela sadi pan ase.

Aathavdyachya shevti kakubai aali tyaveli aatya narmal blouse ani parkar madhe hoti. Sadi navti. Kakubai parat vaitagli. Mag aatyane sadi nesli. Kakubaine tila sangitle ki tine banavlela saman aavadla aata survat kar. Aatya khush zali. Tine aatyala zalch tar jadibuti pan jamvayala sangitle. Ti nantar sandhyakali geli. Aatya dusrya divsa pasun kaamala laagli. Aata ti nehmi to blouse ghalayala laagli. Tine sadi nesaycha javalpas bandhch kela hota. Eke divshi ashich ti dupari aaram karat hoti. Mi pan hoto. Mala sakali ushira uthlyane dupari zop yet nase. Aayala kasli lahar aali mahit nahi, ti parat talgharat kulut ughadun geli. Aata ka hi aat jate he mala kalena. Mi pan aadhi sarkha magun gelo. Ti tyach blouse ani parkar madhe hoti he vegla sangayala nako.

Ti aat geli aani talgharachya kopryatla to 3by2laambi rundi aslela lakdi darvaja ughadla. Aat tourch marun ti tyatun aat geli. Mi dhir karun haluch mage gelo. Jawal jaun pahile tar ti ek bhuyari vaat hoti. Aatya tourch marat tyatun rangat madhech vakun chalat hoti. Mi pan mage mage gelo. Aatun te bhuyaar laambi rundila 4by4 che asave. Pan nantar mi parat phirlo karan te bhuyar jasta mothe vatat navte aani aatya part firli asti tar vaat lagli asti.

ReplyQuote
Posted : 17/03/2011 2:35 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Mi varti aalo. Thodya velane aatya pan aali. Tila tithe kahi milala navta. Dusrya divshi aatya anganat zadzud karat astana tine compound wall la tekun thevlela ek mothi fali bajula keli tar tithe palikadlya bunglyat jayala ek chota gate hota. Te ajun aamhala mahit navta. Aatya patkan te ughadun tya magchya bungalyat geli. To bungala tya padryacha hota. Aatyala tithe havi asleli kahijadibutichi zada disli te kadhyayalach ti geli hoti. Ti tyaveli normal kapdyat hoti. To tya bungalyacha magcha bhaag hota.ekdam jungal vatat hota. To bungla pan disat hota. Baryach divsa pasun bandh asava. Mi pan hoto pahat pan aatyane mala parat pathavla. Mhanun mi tya lahan gate madhe ubha rahun pahat hoto. Aatya kaslishi pana kadhat astana ek atishay kurup mhatari tithlya zadamagun aali ani tine aatyala magun dharla.

Aatyane valun pahila ani ti ghabarlich. Ee hadal! Ti patkan bolun geli. “nahi pori mi hadal nahiye” ti mhatari mhanali. Ticha awaj bara hota. Aatya:”mag kon aahat tumhi?” ti mhatari: ti ethe eka mhatarya babachi dekhbhal karte. Mala dadimai mhantat. Tyachyavar maze elaj chalu aahet pan te bare hot nahit. Aatya: kay zala aahe tyana? Ti mhatari: tyana aajibat halchal karta yet nahi te nuste pahatat 80 varshache aahet te”. Asa bolta bolta tine aatya kadun tichi sarva mahiti kadhli. Atyachi bhiti pan aata geli hoti. Ti mhatari tichya bolnyachya style varun marathi vatat navti, pan vyavastit bolat hoti. Tine maxisarkha motha zaga ghatla hota. Kes pinjarlel ani javalpas chetkinei sarkhach chehra ashi ti hoti. Vayane asel 60-70. Ti mag aatyala tichya bunglyat gheun geli. Mi pan gelo haluch. Tithe tine to aajari mhatara dakhavla. To zoplela hota. Mag ti aatya barobar khup kahi bolat hoti. Tithe aata ti mhatari ani to mhatara rahat hote. To kahi ticha navra navta.

Nantar balta bolta tya padricya elajavar aalya. Dadimai: to joparyant swata prayatna karat nahi to paryant apan kahi karu shakat nahi. To asa nustya aaushadhane bara honar nahi. Aatya: mag, kay karnar tumh? Dadimai: tyasathi mala tuzi madat havi aahe. Apan doghi milun tyala thik karu shakto. Aatya: te kasa? Dadimai: tu roj ethe kaam karayala yet ja molkarin banun. Ekdam mast kapde kar ki tula pahun babaji swata halchal karayala hawa. Aatya: aajibai mi kahi milkain nahi,ani asla kahi karnar nahi. Dadimai: pan kay harkat aahe? To sampurna bara zalyavarhi kahi karnar nahi. Tevdhi takad pan nahi tyachyat. Barach samjavlyavar aatya tayar zali.”mag udya sakal pasunch ye” dadimai mhanali. Aatya:thik aahe.

Aatya dusrya divshi gharkaam aatpun tithe jayala tayar zali. Mi pahila tar tine aaj laal rangachi ekdam smooth suti kapdachi sadi nauvari style madhe nesli hota. Tichi te nesayachi style hot hoti. Ti tine tight bandhali hoti magun agdi kamre varun ani pudhun bembi khalun. Tiche ubharlele kule tyat mast disat hote. Te lugda paya paryanta hota. Padar ghetla hota. Tine aaj tya sexyblouse madhala ek ghatla hota. Deep ‘v’shapped lowcut ani backless, normal blouse peksha aakarane barach lahan. To brashivay hota he vegla sangayala nako. Aaji tine tichya daat laamb kesancha madhun bhang na padta te mage ghetle hote ani tyancha chapun chopun golgargarit aambada bandhala hota. Kapalavar nehmi peksha kinchit mothi tikli. Hatat nehmichya don sonyachya bangadya hotya. Aajchya tichya blouse cha rang plane popti hota. Tine padar ghetlya mule mala ticha hot front view disla nahi pan ti magun khup sexy disat hoti. Lahan aakarachya blose, ughadi path ani kambar, khali tight lgda ani bajune padar. Varti kesancha aambada. Tidhe ukada aslyane aatyacha aanga kayan ghamane telkat zalela ase. Te tichya tambus gaval rangamule uthun disat ase.

Ti tya bunglyat geli. Tila pahun dadimai khush zali. Mala ti mhatari survati pasunach jara vedsar vatat hoti. Ani ti hoti pan. Aatyakade ti tichya sudaul ghatdar bharlelya aangacha kautuk karu laagli. Itkach nahi tar ti aatyacha ughadya path va kamrevarun haat phirvat hoti. Tine aatya sarkhi koni purvi pahileli nasavi. Aatyala pan dadimai baich aslyamule kahi vatat navta. Tine aatyacha padar kadhla ani tichya balls ani ughadya potakade vichitra najrene pahu lagli. Aatya: he kay kartay? Dadimai: kahi nahi, ha padar asa ghe”. Asa mhanun tine aatyachya padrala pil devun barik kela va khandya varun dila. Yamule aatyache donhi khajuraho type balls bembi ani pot baryach pramanat disayala laagla. Ha blouse plane aslyane tiche manuke pan blouse varunach janvu lagle. “aata ja” dadimai bolali.

Aatya sexy style madhe chalat tya mhataryachya kholit geli. Mi lapun sarva pahat hoto. Mi ata bunglyachya baherun tya roomchya khikijaval gelo tithe dagad ekavar ek thevun maja pahu laglo. Aatya aat geli. Dadimai pan hoti. Hi navin milkarin” tine oklakh karun dili. To mhatara jaga hota tyane aatya kade pahila. Mag dadimai baher itar kaam karu lagli aatya. Tya mhatarya samor laadi pus kachra kadh asli kaam karat hoti. Ti kahi swatahun tyala utejit karat navti. Mhatarine sangitla mhanun ti apali aali hoti.

Mhatara kotvar zopun aatyakade pahat hota. Tyane lenga ghatla hota. Haluhau tyache linga(lund) tathale aani lenghavarun te clearly disu laagle. Thodya velane dadimai parat tithe aali. Tine mhataryacha tathlela ling apahila va khush zali. Tine aatyala tya mhataryala uthavun basvayala sangitla. Aatyane tasa kela. Te kartana tya mhataryacha tond aatyacha potala chitkun hota. Dadimai sarva pahat hoti. Mag tya doghi baherchya kholit gelya. Dadimai: tu ek kaam kar, ha padar kamrebhovti bandh. Aatya: ka? Dadimai: tyane tuza pot sampurna desel. Va tinech padar kadhun kamrela bandhala. Aata khari maja yeu lagli hoti. Aatyachi balls madhli dari pan aata disayala laagli hoti.

Nantar ti duparpasun sandhyakal paryanta asech karat hoti. Tya mhataryane khup halchal keli. Pan to kahi ashane bara honar navta. He aatyala pan mahit hota. Asesh kahi divas gele. Mhatara aaplyakade pahto ani tyache ling tathate he aatyalapan aata mahit zala hota. Aata tila tyala asa uttejit karayala maja yeu laagli hoti. Te tichya kade pahun mala samjat hota. Aankhi ek khas goshta mhanje dadimai pan aatyashi lagat karayala lagli hoti. Atyachya potavarun haat firav, patika kiss kar asa kahi ti karu laagli haoti.

Tyadishi aatya teblajaval kahitari karat astana dadimai tichyajaval geli ani magun aatyacha donhi hahamadhun haat ghakun ti atyachya potavarun firvu laagli. Aatyala aata tyachi saway zali hoti pan tya divshi tine haat firvtna aatyache balls algad dharle ani hakech dable. He aatyala navin hota. Tila curent laglya sarkha zala. Aatya: he kay kartay? Dadimai: ase stan(balls) mi kadhi pahile navte. Ekdam kadak gol gol”. Apan tuza dudh babajina diun pahila tar? Aatya: shi, kay boltay aaji tumhi? Dadimai: mag kay zala? Mala ek elaj mahit aahe jyat tarun baicha dudh piun manus bara hoto. Aatya: mi nahi asl akahi karnar. Dadimai: ka nahi? Tula roj mi asa karte maja yete ki nahi? Mag aaj apan tyala dudh deuya. Aatya tichya mithiun swatala halkech sodavnyacha prayatna karu laagli.

Pan dadimai ne tila kahi sodla nahi. Ti jasta virodh karu laglyavar dadimai ne kaslitari pawder aatyachya tondavar funkli. Aatya chakkar aalya sarkhi zali. Tine aatyala dharla ani tichya kholit gheun geli. Mi baherun tya kholichya khidkit jaiparyanta dadimaine aatyache haat mage dorine bandhale hote. Aatya haluhalu jagi hot hoti. Samor dadimai kahitari karat hoti.

ReplyQuote
Posted : 17/03/2011 2:36 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Kai story lihites kadhi aase sexy kai lihiles ka ? ethe sexy stories lihitat aasya chetakin story nahi ja jara study kar aani nanter try kar..ekdam falatu story...

ReplyQuote
Posted : 31/03/2011 8:06 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Ekadam falatu story..

ReplyQuote
Posted : 31/03/2011 8:07 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

falatu story..

ReplyQuote
Posted : 31/03/2011 8:10 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

falatu story..

ReplyQuote
Posted : 31/03/2011 8:11 am
CONTACT US | TAGS | SITEMAP | RECENT POSTS | celebrity pics