TitBut


नलीनीने घातली अंगठी
 
Notifications
Clear all

नलीनीने घातली अंगठी

 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

"मनोज कसला वीचार करतोस घुसव तुझा लवडा, हे बघ मी गांड एकदम ढीली करुन तुझ्या करता उघडली आहे." तेल चोळून तयार केलेला माझा लवडा फडफडत होता. मी लवड्याचा मणी तीच्या गांडीवर टेकवला व घाबरत घाबरत थोडा जोर लावला एकदम बुक करून पुर्ण मणी आत घुसला. " माझी कंबर पकड आणि मार एक धक्का घुसव तुझा कडक दांडका, आ आआआआहा फाडलीस माझी गांड, असाच लवडा घट्ट दाबून ठेव, मी जरा तुझ्या दांडक्याची मजा घेते." मला लवड्यावर लोकरीचा घट्ट मोजा चढवलेला वाटत होते. त्यात ती गांड हलवून माझ्या लवड्याला नीट आत घट्ट बसवून घेत होती. "पुढे वाक आणि माझे खांदे पकडून तुझे धक्के मारणे सुरु कर. अजून जोर लावून घुसव, एका हाताने त्या पिशवीतली ती वाकडी काकडी मला दे." मी तिला काकडी दिली तिने ति चोखुन चुत मध्ये अर्धी घुसवली व अर्धी तिच्या चुतमण्याला टेकवली. अता माझ्या धक्क्याने ती काकडी तिच्या चुत मध्ये व मण्या वर दाबली जात होती. चुत मधल्या काकडीच्या अर्ध्या भागाने माझा लवडा दाबला जात होता. तीचे हुंकारणे वाढले होते, ती एकदम जोरात थरारली "मी आआआआले" असे ओरडत तीचि चुत शांत झाली. तीने एक एक दुमडलेले पाय सरळ केले व पोटा वर शांता पडून होती. मी तीच्या गांडीत लवडा अडकवून होतो. मग त्या गरम घट्ट गांडीत तोन तीन ध्क्के मारुन लवड्याचा सगळा चिक रिकामा केला. लवडा शांता झाला होता तरी तीच्या घट्ट गांडीत अडकलेला होता. तीने गांडिच्या बांगडीने लवडा घट्ट धरून ठेवलेला होता.

मी वीचारात गढलो होतो. तीची चुत चोदण्याची व गांड मारण्याची तुलना करत असताना तिने पटकन वीचारले " गांड मारणे आवडले का?" माझ्या तोंडून निघून गेले "तुझी चुत चोदणे संत्र्याच्या दारूची नशा देते तर गांड मारणे गोव्याच्या फेणीची नशा देते." सगळ्या बायाका सारख्याच तीने लगेच नलीनीला चोदण्याचा व हीची चुत चोदण्याचा फरक विचारला " नलीनीला मी चोदणे व तीने मला चोदणे ही व्हीस्कीची नशा असते. सगळे सावकाश पण जोर लावून, छोटे धक्के मारत १० - १५ मिनीटे चोदायचे मग तिच्या चुत मध्ये चिक सोडायचा. तुला चोदायचे म्हणजे सगळा गावठी रांगडे पणा असावा लागतो. नलीनीचे स्तन, गांड्गोळे, चुत म्हणजे कापसाच्या जाड गादी सारखे मुलायम आहे तर तुझे शरीर कसे दणकट घोंगडीवर टाकलेली दणकट लूगड्याची गोधडी आहे." तिने माझा शांत पडलेला लवडा जोरात दाबला "मनोज ताठ करना तुझ्या लवड्याला. मला सांग लग्ना आधी नलीनीला किति वेळा चोदले होतेस?" मला ह्या बिनधास विजयाचा इतिहास जाणून घ्यायचा होता म्हणून मी नलीनीला कसे भेटलो हे सांगितले

आमच्या गल्लीतल्या चाळीसीच्या सुलूमावशिने आम्हा वेडझव्या तरूणांना चोखणे चोदणे शिकवले होते, शरीर सुख कसे द्यायचे हे मी तीच्या कडून शिकलो होतो. मला सुलूमावशिने नलीनी मिळवून दिली होती. मला नलीनी पहील्याच भेटीत आवडली होती. तीच्या हलचाली व नखरा मला आवडला. तीचे हलणारे मोठे गांड्गोळे, भरलेले स्तन आकर्षक होते. सुलूमावशिने मला सांगितले होते की नलीनीला लहान पणी डॉक्टर-डॉक्टर खेळात एका दांडगटाने तिची गांड मारण्याच्या प्रयत्न करतांना जखम केली होती. तीला तेव्हा पासून चोखणे, चोदणे ह्याचा राग आला होता. वयात आल्यावर चुत शांत बसु देइना म्हणून दि मावशीचा सल्ला घेत असे. त्या दिवशी मावशीने आम्हाला मुद्दाम एकांत मिळवून दिला होता. इकडे विजयाच्या हातातला माझा लवडा थोडा ताठरला होता " मग तु वेळ न दवडता तिला चोदले असणार?" "अग नाही, नलीनी म्हणजे सगळे सावकाश एकेक पायरी चढत करायचे. त्या दिवशी आम्ही सोफ्यावर बसलो होतो. मी तीला जवळ घेत एका हाताने तीचा चेहरा माझ्या कडे केला व तिच्या कपाळाचे चुंबन घेतले, मग दोन्ही डोळ्यांचे, गालाचे आणि मग हळूच ओठाला ओठ टेकवले. तीनेच दोन्ही हाताने माझे डोके धरले आणि माझे एक कडक चुंबन घेतले. मी तिला उचलून मांडिवर घेतले. तीच्या जाड गांड्गोळ्यांच्या स्पर्शाने माझा लवडा ताठरला होता ते तीला जाणवले होते. मी तीची न चोदलेली कोवळी चुत फाडून टाकीन ह्याची तीला भिती वाटत होती. मी तीला दिलासा दीला. ती जे स्व खुशीने देईल ते घेण्याची मी तयारी दखवली. ती स्कर्ट व टी शर्ट घालून आली होती. आत आल्यावर तीने मला न कळत ब्रेसीअर काढून पिशवीत ठेवली होती, पण खालची चड्डी काढलेली नव्हती. तीने माझा एक हात तीच्या एका स्तनावर ठेवला व वीचारले होते, संत्रे आहे का मुसंबे?"

विजयाने लगेच मला तीचे स्तन कसे आहेत ते वीचारले मी पण लगेच तीचे दोन्ही स्तन दाबत सांगितले "तुझे अता रसाचे आंबे आहेत". तर मी नलीनीला तिचे स्तन मुसंबे असल्याचे सांगीतले होते, तीने लगेच एक स्तन बाहेर काढून मला चोखायला दिला होता. मी तीचा शर्ट बाजूला केला व दोन्ही मोसंबी भरपुर चोखली तीचे नीपल आजही बोरा एवढे मोठ्ठे जाड कडक आहेत. तीने माझे स्तन चोखणे मधेच थांबवले, म्हणते कशी "अरे स्तन इतके चोखलेस की मला खाली ओले केलेस" मी काय ओले झाले ते नाही बघीतले म्हणताच तिने माझा हात धरला व चक्क तीच्या स्कर्ट खाली असलेल्या चड्डीत घातला. पण न चोदण्याची ताकीद मावशीने दीली होती. केस नसलेली गुळगूळीत चुत एकदम ओली झालेली होती. मी दोन्ही हाताने तिची चड्डी बाजूला केली मला फक्त गुबगुबीत चिकणी भेग दिसली अजून चोदलेली चुत झालेली नव्हती. मी तिला सोफ्यावर निजवली तीने तीचा चेहरा झाकुन घेतला. मी तिची चड्डी व स्कर्ट बाजुला काढून ठेवला. ती लगेच चुत झाकत पोटावर वळली. तीच्या त्या मोठ्ठया गांडगोळयांनी माझा लवडा खूप ताठ झाला होता. मी तीची गांड तपासून बघीतली त्या वर जखमेची खूण होती. मी सगळी कडे चुंबन घेत तीला हळूच वळवली. तीने दोन्ही पाय फाकवून तीची न चोदलेली भेग माझ्या समोर उघडी केली मी लगेच तीच्या भेगेच्या अजूबाजुला चाटायला सुरुवात केली मग हळूच चुतमणी तोंडात खेचला तशी ती जोरात शहारली. मनोज तुझ्या खिशातले ते लॉलीपॉप मला चोखायला देना, "ते तुझ्याच करता आहे ग राणी तुच उघडून घे" म्हणत मी उभा झालो.

नलीनी आता पुर्ण नंगी झाली होती तिने मला सोफ्या वर लेटवले व मला नंगे केले माझा लवडा ओलाचिंब झाला होता. ती बराच वेळ माझा ताठरलेला सुंथा केलेला लवडा बघत होती. तीने माझे गोटे हलवले, बोटाने लवडा दाबत दाबत मुठीत घट्ट पकडून ठेवला होता. ती वीचारत गढली होती. "मनोज तुझा हा जाड कडक लवडा माझी भेग पुर्ण फाडून टाकेल रे मला भिती वाटते आहे. मी तिला कुरवाळात भरोसा दिला की मी व मावशी तीला दुखापत होइल असे काही करणार नाही. तीने हळूहळू जीभेने लवड्याचा मणी चाखायला सुरु केले मग ओठात घट्ट धरून लवडा चोखला. मी तीची चुत माझ्या तोंडावर ओढून घेतली व चोखायला सुरु केले. थोड्याच वेळात तीची चुत थरारली व शांत झाली. तीने माझ्या लवड्यावर मुठ मारून माझा चिक बाहेर काढला. माझा पण लवडा शांत झाला. मी तीला चोदले नाही व जाबाबदारीने हळुवार चोखून शांत केले होते ते तीला अवडले होते. त्याच दिवशी आम्ही लगेच लग्न करण्याचे पक्के केले. नलीनीला मी आणि नलिनीने मला लग्ना नंतर चोदायला सुरुवात केली. ती गंमत ........

Quote
Posted : 09/10/2010 12:43 am
CONTACT US | TAGS | SITEMAP | RECENT POSTS | celebrity pics