ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩
ಆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಂಗರಕ್ಷಕಿಯರು ನನ್ನರಥವೇರಿ ನನ್ನ ಬಗುಲಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಸಾರಥಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು.
ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಎಡಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಪ್ಪನೆಯ ಆಜಾನುಬಾಹು ಹೆಣ್ಣು ಕಲ್ತಿಕಾ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ..ರಥದ ಕುಲುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಲವಾದ ಕುಂಡಿಗಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಿವೆ.

" ಏನು, ಕಲ್ತಿಕಾ...ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ತಿಕವಿದೆಯಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ...ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಇನ್ನು ಹೇಗೋ?" ಎಂದು ಅವಳ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತಿವಿದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ...ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲವೆ ನಾನು, ಸೇವಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಹಕ್ಕಿದೆ...

ಅವಳು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಮೆತ್ತಿಕಾ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವಳು ಕುಲುಕುಲು ನಗುತ್ತಾ," ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜಾ ..ನಾನು ಮೆತ್ತಿಕಾ ಅಂತಾ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ..ಆದ್ದರಿಂದಾ.." ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಕುಣಿಸುತ್ತ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸುಮ್ಮ್ನಿರುವೆನೆ?

ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗಿ ಅವಳ ಸೈನಿಕ ಲಂಗ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲಿರುತ್ತದಲ್ಲ..ಅದರೊಳಗೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಹಾಲಿನಂತಹ ಅವಳ ಮೈಯಿನ ಗುಂಡನೆಯ ಗೋಲಗಳಾದ ತಿಕಗಳನ್ನುಮೆತ್ತಗೆ ಸವರುತ್ತಾ,ಹಿಸುಗುತ್ತಾ,
" ಓಹ್! ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ದೇಹ ನೋಡಿ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಯಿತು." ಎಂದು ಹಾಗೆಯೆ ಅವಳ ಲಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ..

ಓ ಓಓ ಓಓಓಹ್ ಹ್ಹ್!

ಅಲ್ಲಿಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು, ಕಾಚಾ ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ!! ಮೆತ್ತಿಕಳ ಕೇಶರಹಿತ ತುಲ್ಲಿನ ಅಷ್ಟೈಷ್ವರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ..ನನ್ನ ಅರಸು ತುಣ್ಣೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಳಗಿನ ಲಂಗೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಕುಳಿತಿತು.( ಸೈನಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಗಳು ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲಾ..ಕುಸ್ತಿ, ಯುಧ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾಒಂದು ಕಾರಣ ವಾದರೆ, ನನ್ನಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಆಯುಧ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಸುರಕ್ಶೆ ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪರೀಕ್ಶೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿರಬೇಕು ..ಕೂದಲು (ಅಥವಾ ಶಾಟಾ) ಕೂಡ ಇರಬಾರದು...ಇದು ಆಗಿನ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ ನಿಯಮವಿತ್ತು)

" ಓಹ್! ಮಹಾರಾಜ...ನೀವು ತುಂಬಾ ತುಂಟರು..ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಾ.." ಎಂದು ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ತೋರುತ್ತಾ ಮೆತ್ತಿಕಾ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ( ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲವೆ, ನಾನು?) ತೊಡೆಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು.
ಕಲ್ತಿಕಾ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ, " ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಧ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರೆಸುತ್ತಾರೆಯೆ?" ಎಂದು ಕೆಣಕಲು,

ನಾನು, " ಹೌದೌದು..ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೆ?" ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಸರ್ರನೆ ಅವಳ ಕಪ್ಪು ಕಂಭಗಳಂತಹ ನುಣುಪಾದ ಸೈನಿಕ ತೊಡೆಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ನೇರ ವಾಗಿ ಅವಳ ಕಲ್ಲು ತಿಕ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ತುಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕೆ?
" ಅಯ್ಯೋ..ಮಹಾರಾಜ ..ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವು..ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಶಿಸುವುದು..."ಎಂದು ಅವಳು ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ನನ್ನ ಕೈ ಆ ಹಿತವಾದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿ-ಬಿಸಿಯಾದ ಬಿಗಿ ಯೋನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
ನಾನು ಅವಳ ಬಿರಿ ಮೊಲೆಗಳು ಕುಪ್ಪಸದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, " ಇದೇ ಏನು..ನನ್ನ ಅಂಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು? ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅಂಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾ ತೋರಿಸ್ತಿದಿಯಾ ಅಷ್ಟೆ..." ಎಂದು ನಗಾಡಿದೆ.

ಹಾಗೇ ಒಳಗೆ ಅವಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಒಂದು ಬೆರಳಿಂದ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೀಟಿದೆ.." ಅಮ್ಮಾ ..ಮುಯ್ಯ್ ಯ್ ಯ್" ಎಂದವಳು ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಅವಳ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನುಕಂಡು ಮನದಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಡಿಕೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ, ಯುಧ್ಧ ಯನ್ನು ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲಳು!!

ಆದರೆ ನೋಡಿ , ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ..ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ ನಿಯಮ...ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಾ..ಆದರೆ ರಾಜನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು,,ಮಹಾರಾಜನ ಅಂಗ ರಕ್ಶಣೆ ಯೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಉಂಟು.

ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟುಕೊಂದು ಸುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು.

ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಈಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಕಲ್ತಿಕಳ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ " ನನಗೆ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.." ಎಂದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
"ಮಹಾರಾಜಾ ..ಖಂಡಿತಾ ನನ್ನಮೆಲೆ ತಾವು ಮಲಗಬಹುದು..."ಎಂದು ಕಲ್ತಿಕ ಭುಜ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಉಲಿದರೆ, ಮೆತ್ತಿಕಾ "ಓಹ್, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಳು..ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗ ರಕ್ಷಕಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ವಾಗಿತ್ತು.

ಕಲ್ತಿಕಾಳ ಬಲಿಷ್ಟ ಮಿರಮಿರನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪು ಭುಜದಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ವ ಮಲಗೋಬಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಕಪ್ಪು ಸ್ತನಗಳು ಭಾರವಾಗಿ ಕುಪ್ಪಸದಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಿವೆ..ನಾನು ತುಣ್ಣೆ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಎದುರಿಗೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕಾಲು ಚಾಚಿದರೆ ಅದು ಮೆತ್ತಿಕಾಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಹಾಲುತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳ ಬೇಕೆ? ಲಂಗ ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿ ತುಂಟ ನಗೆ ನಗುತ್ತಾಇಬ್ಬರ ಕಾಲ್ಗಳ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.

ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಇತ್ತ ಕಲ್ತಿಕಳ ಸೈನಿಕ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನುಭುಜದ ಮೇಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು, ಬೋನಿನಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಮೊಲಗಳಂತೆ, ಆ ಕಪ್ಪು ಗೋಲಾಕೃತಿಯ ಸ್ತನಗಳು ನನ್ನಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವು..

" ಮ್ ಮ್ ಮ್ಮ್ ಮ್ಮ್ಮ್ಮಾಆಆಆ..." ಎಂದೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ತಿಕಾ ಮುಲುಗಿ ಕೊಸರಿ ಕೊಂಡರೂ , ನಾನು ಅವಳ ಮಾಲೀಕ, ಒಡೆಯ ನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲಾ..ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು...ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವಳ ರಾಜನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ!!
ಆಹಾ...! ಈ ಕಲ್ತಿಕಾಳ ತಿಕ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿ, ಭದ್ರ ಎಂದು ಕೊಂಡರೆ, ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನುಣುಪು ವರ್ಣಿಸಲು ನನಗೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ..ಹಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಅಂಗಸವಿಯನ್ನು ದಿನವೂ ಉಣ್ಣುವ ನನಗೆ ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ...!!
ಮೃದುವಾದ ಕೈಯಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಸುಗಿದರೂ ಕರಗದ ಚೆಂಡುಗಳು..ಅಲ್ಲಾ, "ಪ್ರಚೆಂಡುಗಳು" ಅನ್ನಬಹುದು,,,ಆ ಚಂಗನೆ ಸೈನಿಕ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಮುರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳು! ಎಷ್ಟುಬೆರಳಿಂದ ಒತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ’ಚಾಲೆಂಝ್ ’ ಮಾಡ ಹತ್ತಿವೆ.

( ನನ್ನಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು! ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.-ಕತೆಗಾರ)

ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಹೆಣ್ತನದ ಪ್ರತೀಕ ವಾದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವುತ್ತಾ ಸವಿಯಲು,ಕಲ್ತಿಕಾಳ ಮುಲುಗಾಟ ಜೋರಾಗುತ್ತಿರಲು ಇದನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎದುರಿನ ಮೆತ್ತಿಕಾಳ ಕಾಲುಗಳು ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡವು.. ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ..ಅದೇ ಆಗಲೆ ಸರಕ್ಕನೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗರ್ವದಿಂದ ಬೆಳೆದ ತುಲ್ಲು...ಅವಳ ಮೈಯಿನ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಮೆತ್ತಿಕಾ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಬಿಳುಪು, ನುಣುಪು...ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದ ಹಾಗಿದೆ ಆ ತ್ರಿಕೋನ.. ಒಳಗಿರುವ ಬೆಚ್ಚನೆಯ, ಶಾಟ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪನೆಯ ಯೋನಿತುಟಿಗಳು ನನ್ನನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕವು. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಹಾಗೇ ಮೆತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಆ ಹೆಣ್ತನದ ಗುಹೆಯ ಬಾಯಿ ತಲುಪಿಯೇ ಬಿಟ್ಟವು. ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೆತ್ತಿಕಳ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಂತಾ ತುಲ್ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕೇ ಬಿಡೋಣವೆ?

"ಆಹ್ಹ್ಹ್...ಮಹಾರಾಜಾ..ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಿದಿಲ್ಲಾ...ಒಹ್ ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್!" ಎಂದವಳು ಜೊರಾಗಿಯೆ ನರಳಲು, "ಅಂತಾ ರೇಶಿಮೆಯಂತಾ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ರಾಜನಾದರೂ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ...

"ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ... ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ..ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಡೆ ಸರಕ್ಕೆಂದು ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನಎರಡು ಮೂರು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಲನ್ನು ಆ ಹಿತವಾದ ತುಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಳು..ಅವಳ ತುಲ್ಜೇನು ನನ್ನ ಕಾಳ್ಬೆರಳುಗಲ ಮೇಲಿಂದ ಒಸರಲು ಶುರುವಾಯಿತು.
ರಥ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರಥಿಗೂ ನಮಗೂ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಮೈಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಡಬಲ್ ಪೋಲಿಯಾಟ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇತ್ತ ಇವಳ ಕಪ್ಪನೆಯ ಮೊಲೆ ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಸುಗಾಟ , ಅತ್ತ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳ ಒದ್ದಾಟ ..ಹೀಗೆ ನೆಡೆಸುತ್ತಾ , ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಸೀಮೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಮಯ ಬಲು ಅಧ್ಬುತವಾಗಿ ಕಳೆಯಿತು ..ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಯ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ?.. ನನ್ನ ಲಂಗೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ ಎಗುರಾಡಿ ಆಸೆಯ ರಸ ಸೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ನಾಮರ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಎದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟೆ..ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸೈನಿಕರಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿಬಿಟ್ಟರು..
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,357 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,117 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,379 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,597 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,799 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,795 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,378 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,209 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,306 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೨ Rapidshare 0 6,566 09-25-2010
Last Post: Rapidshare