Post Reply 
मुलायम रेशमी
10-09-2010, 11:16 AM
Post: #1
मुलायम रेशमी
सासुची कडक चुदक्कड भुकेली चुत चोदल्यामुळे नलीनीची दोन महीन्याची गरोदर चुत रेशमी मुलायम गादीच वाटत होती. मी तिच्या मण्याशी खेळत चुत मधला रस चोखत असताना ती म्हणते " मनोज हा लवडा आता मापात ताठ झाला आहे, ये मला टेबलावर बसव, चुतला घासून मालीश करून दे. आई खरच कीती छान शिकवलस. आता त्या मालीशच्या नशेचे मला वेड लागले आहे. आहा काय छान झडण्याचा आनंद मीळाला होता." नलीनीने तीचे दोन्ही पाय फाकवून चुत छान उघडी केली. मी तीच्या स्तनांना कुरवाळत तीला जवळ घेतले. तीने माझे गांड्गोळे पकडून लवडा चुत मध्ये घासायला सुरु केले. मी तीचे निपल चोखताना व सावकाश कुरवाळताना ती तोंडाने आवाज करत थरारत होती. माझा लवडा चुतच्या आतला एकेक भाग चाखत चाखत सगळीकडे फिरत होता. हा मालीशचोद प्रकारा मला आवडला होता. ही चुतमालीश घेतांना नलीनीचा चेहरा खूप आनंदी दिसत होता. मागील सहा सात महीने आम्ही नुसते एकमेकाला ठोकून चोदताना आनंदी झालो होतो पण हे सावकाश मालीश देत चोदणे फारच छान होते. आनंदाने एकमेकाला बघत आम्ही मुके घेत होतो. नलीनीने मला तीचे निपल जरा जोरात चोळायला सांगितले "आई आई मी आले, बघ चुत कशी छान थरारते आहे. आ आ ई मी झडलेग" म्हणत ती झडली व बराच वेळ थरथरत होती.

आम्ही तिघे नागडेच राहायचे ठरवले होते. सासूने जाऊन जेवण तयार केले. मी नलीनीला मांडी वर बसवून घेतले पण लवडा आत घुसवला नव्हता. आम्ही तीघे जेवलो. आईने पोरीला सगळी कडे तेलाच्या हाताने मालीश दिली, त्यात नलीनीला झोप लागली. नलीनी पलंगावर नागडी एकटीच झोपली होती. मी व सासू खाली एका गादी वर एकमेकाला चोळत झोपलो. त्या रात्री सासुने मला दोनदा जोरात ठोकत चोदुन घेतले होते. सकाळी नलीनी झोपली होती पण सासुने मला उठवून बाथरूम मध्ये नेले व तीथे एक पाय वर करून मागून पुढून तीची चुत खूप ठोकून घेतली. सासुने पहाटे दिलेल्या त्या नाश्त्याने मला धुंद केले. मी जे झोपलो ते सरळ संध्या काळी जागा झालो. मी अजूनही नागडाच होतो.
हातात कॉफीचे दोन कप व समोसे घेतलेली नागडी नलीनी खोलीत येतांना मी बघीतली. ती माझ्या शेजारी जमीनी वर टाकलेल्या गादीवर येऊन बसली. चहाच्या ट्रे मध्ये मधाची बाटली होती त्यातले थोडे मध माझ्या लवड्याला लावत असताना तीने विचारले. "स्वपनात कोणाला चोदत होतास? तुझा लवडा हवेत धक्के मारत होता. थांबत होता, मारत होता. त्याला शांत करण्याकरता मी तयारी करून आले आहे." असे म्हणत तीने लवड्याला मधाची मालीश दिली.

"राणी बघ हा खांब कसा ताठ मान वर करून उभा आहे. मालकिणीचा हात त्याला लगेच समजला. बघ तुझ्या मुलायम चुतला मालीश करायला तयार झाला आहे." नलीनी ने खाली वाकून लवड्याचा मणी चोखून घेतला ताठ असल्याची खात्री केली. माझी वेडझवी सासु नवर्*याचा ताठ झालेला लवडा शांत करायला घरी गेली होती. बेडरुमचा दिवा लावलेला होता. नलीनी माझ्या वर चढली. मुतायला बसतात तशी खाली वाकली व माझा लवडा धरून चुतला बाहेरुन व मण्याला कुरवाळात सावकाश चुतमध्ये घुसवायला सुरु केले. लवड्याला लावलेल्या चिकटमधाने चुतचा आतला भाग जास्त घट्ट पकडत होता. तीने लवडा चुतमधुन बाहेर काढला. एक पाय माझ्या दोन्ही पायात व एक बाहेर ठेवून डावी कडून माझ्या वर येऊन बसली. लवडा आत घेतला घासुन थोडी मालीश करून घेतली. मग माझ्या कडे पाठ करून लवड्या वर बसली. उजवीकडून लवड्यावर बसली. असे गोल फिरत तीने १५ मिनीटे चुतला मालीश करून घेतले.

"मनोज तू झोपला होतास तेव्हा आईने मला हे असे चोदायला दाखवण्याचा बहाणा केला. तूझा ताठ झालेल्या खांबाला बघून तूला झोपेत चोदतांना तीने मला अजून हा एक प्रकार दाखवला. तू लवडा तुझ्या मुठीत धर व अंगठा असा बाहेर धर मी वरून तुला चोदणार आहे. असे केल्य़ाने लवड्याचा मणी गर्भाशयाला टेकणार नाही. तुझ्या अंगठ्यावर माझा चुतमणी छान चोळला जाईल व मी जास्त थरारत झडणार आहे." तीने तसेच केले व ती जोरात झडली व माझ्या शेजारी आडवी झाली. ती झडण्याच्या नशेत होती. मी ऊठून तिच्या मधाळलेल्या चुतला खूप चोखले. तीची झडण्याची नशा सावकाश उतरली. तीने ढीला झालेला माझा लवडा बघीतला, चोखून पुन: ताठ केला. मी अजून झडलो नव्हतो म्हणून ती पोटावर झोपली, पोट दाबले जाउ नये म्हणून एक बारीक उशी चुत व पोटाच्या मध्ये ठेवली. मागून लवडा चुतमध्ये घुसवायला सांगितला "पुढल्या दोन महीन्याचा सुरक्षीत चोदण्याचा हा एक प्रकार आईने दाखवला." असे मागून चोदताना तीच्या गांड्गोळ्या मूळे लवडा फक्त दोन इंच चुतमध्ये घुसत होता पण मागून असे वर चढून चोदण्याचा एक वेगळाच आनंद मीळाला. नलीनीच्या मुलायम, रेशमी गादी सारख्या चुतला मालीश देतांना व गांडगोळ्यांच्या मधुन चुत चोदण्याचा हा अनुभव फार चांगला सु्ख देणारा होता. ती गांडगोळ्यांनी लवड्याला घट्ट दाबत होती सैल सोडत होती. मी तिच्या दोन्ही स्तनांना, नीपलला छान कुरवाळत होतो, तीच्या कानाचे, मानेचे पाठीचे मुके घेतांना ती फूप थरथरत होती. आम्ही दोघे पाच मीनीटातच झडलो. सासुने इतक्या कमी वेळात इतक्या वेळा चोदुन घेत आम्हा दोघांना चोदण्याचा आनंद देणारे प्रकार शिकवले होते.

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply