Post Thread 
बसमधले बेधुंद क्षण
03-05-2011, 02:16 PM
Post: #11
RE: बसमधले बेधुंद क्षण
कालांतराने मी कोल्हापूर सोडले. पुढे पुण्यात असतानासुद्धा बसमध्येच असाच अजून एक अनुभव आला होता. पण ते प्रकरण मृणालइतके पुढे गेले नाही. पुण्यात कात्रज ते कोथरूड ह्या बस मध्ये खूप गर्दी असते. सातारा रोड, स्वारगेट, डेक्कन अशी काही मुख्य ठिकाणे ही बस कव्हर करते. काही वर्षापूर्वी ह्या बसने दररोज प्रवास करायचो. बालाजी नगर ला एक मुलगी बस मध्ये चढायची. मी तिला नेहेमी पाहत असे. नवीन लग्न झालेली गोऱ्यापान रंगाची ती कन्या खुपच गोड होती. सडपातळ पण वयात आलेली व अंगाने जिथे हवे तिथे अगदी ठासून भरलेली. तशी ती बोलकी होती. एक दोन वेळा तिच्याशी किरकोळ संवाद झाला होता पण त्याव्यतिरिक्त काही नाही.

त्या दिवशी नेहेमीप्रमाणे ती बस मध्ये चढली. पण का कोण जाणे बस ला खूप गर्दी होती. अर्थात तिला बसायला जागा मिळाली नाही. एका बाजूला खिडकीकडे तोंड करून मी ही उभा होतो. पुढे सरकणारे माझ्या मागून जात होते. सरकत सरकत बाईसाहेब माझ्या मागे आल्या आणि गर्दी इतकी वाढली कि आता पुढे सरकायला जागा शिल्लक नव्हती. संपूर्ण बस खचाखच भरलेली आणि अशा अवस्थेत एका बाजूला तोंड करून उभे राहणे मला जड जात होते कारण मागून रेटा एवढा वाढला होता कि मला सिट वर वाकावे लागत होते. तसेच, आता मागून कोणी पुढे सरकत ही नसल्याने तशा अवस्थेत उभे राहण्याला अर्थही नव्हता. अर्थात मी पोज बदलली आणि स्वत:भोवती थोडे फिरत वरच्या बार ला धरून पुढे तोंड करून उभे राहिलो. आणि सुखद आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण ही गौरांगी आता बरोब्बर माझ्या पुढेच आली होती. उगीच गैरसमज नको म्हणून मी तिच्यात व माझ्यात अंतर ठेवायची पराकाष्ठा करत होतो.

तिने साडी नेसलेली होती व त्यावरील परफ्यूमचा वास मला स्वच्छपणे जाणवत होता. केसाला बो लाऊन ते पाठीवर मोकळे सोडले होते. तिच्या ब्लाउज मधून अर्धवट दिसणारया ब्रा च्या पट्ट्या व हूक्स आणि ब्लाउज च्या खाली कमरेपर्यंत दिसणारा पाठीचा उघडा गोरापान भाग बघून मी चांगलाच उद्दीपित झालो होतो. मनावर ताबा ठेवणे अवघड जात होते. पण अचानक गर्दीच्या वाढत्या रेट्याचे निमित्त होऊन एका बेसावध क्षणी तिच्या संपूर्ण पार्श्वभागाला मी अख्खाच्या आख्खा चिकटलो. त्रस्त नजरेने व तोंडाने "चच्च" असा आवाज करून तिने मागे माझ्याकडे पाहीले. माझ्या काळजाचा ठोका चुकला. पुण्यात मुलीनी बस मध्ये काही जणांच्या श्रीमुखात भडकावल्याच्या घटना ऐकून होतो. आता ते स्वत: अनुभवतोय कि काय असे वाटले पण सुदैवाने तसे काही झाले नाही. ती पुन्हा पुढे पाहत उभी राहिली. बहुदा आधी एक दोन वेळा तिच्याशी बोलणे झाले असल्याने तोंडओळख होती त्याचा परिणाम असावा.

पण आता माझी भीड चेपली. गर्दीचे निमित्त करून मी अजून पुढे होऊन तिला जास्तीत जास्त चिकटलो. पायाच्या घोट्या पासून वर खांद्यापर्यंत चिकटून उभा होतो. आता आम्हा दोघात कपड्याचेच काय ते अंतर राहिले होते. आता मी चांगलाच पेटलो होतो. तिच्या अंगप्रत्यांगाची आणि त्या गुबगुबीत आकारांची पुरेपूर अनुभूती घेण्यासाठी माझे पूर्ण शरीर आसुसले होते. श्वास गरम होऊन तिच्या मानेवर जात होते. तिला निश्चितच जाणवत असावेत. तिच्या मांड्या नितंब आणि पाठीच्या भागाचा स्पर्श मला सुखावत होता. एव्हाना माझे लिंग तरारून फुलले होते व साडीमधून जाणवणाऱ्या तिच्या दोन नितम्बांमध्ये घुसू पाहत होते. तिच्या मुलायम व उबदार स्त्रित्वाचा उपभोग घेण्यापासून त्या कडक पौरुषाला आवर घालणे आता केवळ अशक्य होते. मग मी माझा उजवा पाय व मांडी अगदी हलकेच एका बाजूला घेऊन तिला संपूर्णपणे जणू माझ्या ताब्यातच घेतले. त्या पोज मुळे ती आता फक्त माझ्या कवेत होती. इतर कुणाचाही तिला स्पर्श होत नव्हता. त्या जाणीवेने मी अजून उत्तेजित झालो होतो. तिने एकदाच नकळत मागे पहिल्यासारखे केले. बहुदा अजून कोणी पाहत नाही ना ह्याची खात्री केली असावी. पण एक गोष्ट मात्र नक्की जाणवली कि ती सुध्धा आता हे सारे एन्जॉय करत होती.

03-05-2011, 02:16 PM
Post: #12
RE: बसमधले बेधुंद क्षण
मग मात्र मी अगदी बिनधास्त झालो आणि बायकोच आहे असे समजून तिला घेऊ लागलो. माझ्या कडक लंडाचे हळू हळू धक्के तिला देत मी माझा डावा हात खाली घेतला व तिच्या कमरेला नकळत स्पर्श केला. ही मुव्ह तशी धाडसाची होती. पण तेवढा आत्मविश्वास आला होता. अपेक्षेप्रमाणे तिने कसलाच प्रतिसाद दिला नाही. मग मात्र हाताने तिची कमर अगदी हक्काने धरून मागून तिला धक्के द्यायला सुरु केले. बसच्या धक्क्याने ती आजूबाजूला झाली तर तिच्या कमरेचा भाग हाताने पुन्हा मला हवा तसा ओढून मी माझ्याकडे घेऊन पुन्हा तिला लावत असे. ती माझीच मादी झाली होती. काहीवेळ मी असे अगदी मनसोक्त तिच्यावर चढून घेतले. मग थोडे अजून पुढचे करावे असं विचार मनात आला आणि डावा हात तिच्या कामारेवरून पुढे तसाच तिच्या उघड्या पोटा वर नेला. माझ्या हालचाली तिला कळत असाव्यात. पुढच्याच क्षणी तिने डाव्या बाजूचा पदर खाली ओढला. त्याखाली माझा हात झाकला गेला. हे सरळ इंडिकेशन होते. मी मागचा पुढचा विचार न करता हात अगदी अलगदपणे तिच्या स्तनांवर नेला. बापरे! मी अक्षरश: थरथरत होतो. तिच्या ब्लाउज वरून तिचे गुबगुबीत घोटीव स्तन मी हळुवार दाबू लागलो. मागून धक्के देणे सुरूच होते. भरल्या बस मध्ये मी तिला जणू झवत होतो. आपल्या मादीला आपल्याला हवे तसे ओढून करण्याचे अतिशय रोमांचकारी असे ते क्षण होते. ब्लाउज मधून तिची ताठ झालेली स्तनाग्रे मला जाणवू लागली. मी खूप चेकाळलो होतो. लंडामधून पाणी बाहेर आले होते. मग मी माझे तोंड तिच्या कानाजवळ नेऊन "आय लाव यू डार्लिंग.. मला तुझी पुच्ची हवी आहे" असे कुजबुजलो. ती शहारली व तिने डोळे हलकेच मिटून घेतले व पुन्हा उघडले. त्यानंतर मी तिला हवी तशी दाबली. ती मुसमुसलेली कन्या चांगलीच माजावर आली होती व माझ्या लंडाची आसुसलेली होती.

पण ते क्षण अजून टिकायचे नव्हते. तिच्याशी ओळख वाढवून मग एक दिवस तिला पूर्ण नागडी करून तिचे गौरवर्णी अंग डोळे भरून पाहत तिला मनसोक्त झवायाचे मनसुबे केवळ माझ्या मनातच राहिले. कारण गर्दी कमी होताच ती माझ्यापासून दूर झाली. तिला व्हावे लागले. त्या स्थितीतही केवळ तिच्याशी बोलायचे म्हणून जवळीक साधायचा प्रयत्न केला पण फोल ठरला. डेक्कन ला गरवारे कॉलेजच्या स्टॉपवर उतरून ती गर्दीतून भर्रकन कुठे निघूनही गेली. तिथेच उतरावे आणि शोधून तिच्या मागे जावे असा एक विचार मनात येऊन गेला. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही ह्याची जाणीव झाली. नंतर पुन्हा केंव्हातरी ह्याच बस मध्ये भेटेल तेंव्हा ओळख वाढवू अशी मनाची समजूत घातली. पण त्यानंतर चार आठ दिवसात ती कधीच दिसली नाही आणि त्यानंतरच्या आठवड्यात कंपनीच्या कामासाठी सहा महिने मला हैदराबादला जावे लागले. पुण्याला परत आलो तेंव्हा सारेच बदलले होते. माझ्याकडे कार आली. बसने जाणे बंद झाले. केवळ तिची भेट होईल म्हणून एक दोन वेळा त्या बसने जायचा मुर्खपणा केला पण अर्थात ती पुन्हा कधीच भेटली नाही. आता तर ह्या घटनेलाही पाच वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे.
**********

दैवाने घडवून आणलेल्या ह्या दोन्ही गोड अनुभूतीना विसरणे तर अशक्य आहेच. त्या दोघी सुध्धा निश्चीतच विसरल्या नसतील. त्या दोन गौरांगी कामबाला माझे हे कथन कुठेतरी वाचतील आणि माझ्याशी पुन्हा संवाद साधायचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा तरी मी आता करावी काय?
03-05-2011, 02:17 PM
Post: #13
RE: बसमधले बेधुंद क्षण
तुम्हाला माझे हे अनुभवकथन कसे वाटले ते a1_erotic_lad@yahoo.com ह्या माझ्या पत्त्यावर जरूर कळवा. धन्यवाद !
03-05-2011, 02:18 PM
Post: #14
RE: बसमधले बेधुंद क्षण
थोड्या वेळाने आम्ही दोघेही मुखतृप्त झालो. मग मी जास्त वेळ ना दवडता उलटे फिरून तिच्या फाकवलेल्या मांड्यांमध्ये माझी कंबर घातली व तिच्यावर आरूढ झालो. आणि माझे%2
Post Thread